กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
นางสาวภัทรา  ขวัญศรีสุทธิิ์
นางผ่องใส   อั้นเต้ง
ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด
นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้
นางถนอมสิน  ชัยชนะ
นางพิมพร  คงประสม
นางสาวลดาวรรณ  ช่วยเรือง
นางสาวกนกพร  จันทรปาน