แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ชั้นอนุบาล
ชั้น ป.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.65 MB
ชั้น ป.2
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.82 MB
ชั้น ป.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.08 MB
ชั้น ป.4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.81 MB
ชั้น ป.5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.77 MB
ชั้น ป.6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.65 MB
ชั้น ม.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.5 MB
ชั้น ม.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.12 MB
ชั้น ม.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.72 MB
เฉลยใบงาน ป.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.37 MB
เฉลยใบงาน ป.2
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.7 MB
เฉลยใบงาน ป.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.69 MB
เฉลยใบงาน ป.4
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 263.5 KB
เฉลยใบงาน ป.5
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 217 KB
เฉลยใบงาน ป.6
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.08 MB
เฉลยใบงาน ม.1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 202.5 KB
เฉลยใบงาน ม.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 600.5 KB
เฉลยใบงาน ม.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 308 KB