กลุ่มงานบริหารงานด้านงบประมาณ
01 คำร้องขอใช้สถานที่
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.6 KB
02 แบบฟอร์มการยืมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.87 KB
03 แบบอนุมัติขอซื้อ-จ้าง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.5 KB
04 แบบขออนุมัติไปราชการ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 74.93 KB
05 บันทึกขออนุมัติยืมเงิน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.64 KB
06 สัญญายืมเงิน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.19 KB
07 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.22 KB
08 บันทึกส่งใช้เงินยืม
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.2 KB