กลุ่มงานบริหารด้านการบริหารงานบุคคล
01 แบบฟอร์มรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50 KB
02 แบบแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ(IDPLAN)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 230 KB
03 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.5 KB
04 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.96 KB
05 หนังสือเจตนาระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ ชพค.
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.66 KB
06 แบบรายงานสรุปองค์ความรู้/การศึกษาค้นคว้า ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 16.76 KB
07 แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ในทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.48 KB
08 แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128 KB
09 แบบคำขอหนังสือรับรอง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 33 KB
10 ใบลาและบันทึกสอนแทน
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.07 KB
11 หนังสือมอบหมายให้ สำเนา ก.พ.7 กรณี 1 ราย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.5 KB
12 หนังสือมอบหมายให้ สำเนา ก.พ.7 กรณีเกินกว่า 1 ราย
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.5 KB
13 เอกสารบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง(Big Data)
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.8 MB
14 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149 KB
15 SAR ครู ปีการศึกษา 2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.34 MB