คำสั่งแต่งตั้ง
๒๘/๒๕๖๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.75 MB
๕๒/๒๕๖๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในและจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 802.59 KB
๕๙/๒๕๖๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 599.67 KB
๖๐/๒๕๖๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 721.3 KB
๖๑/๒๕๖๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุม การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพผ่านการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ(PLC และวิธีการทำบันทึกในการพัฒนาตนเอง(Logbook)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1014.93 KB
๖๒/๒๕๖๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 919.72 KB
๗๑/๒๕๖๒ คำสั่งแต่งตั้งกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 954.56 KB
๑๖๙/๒๕๖๒(สพป.ตรัง๒) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.17 MB