ประกาศ
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216.6 KB
เรื่อง ประกาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.74 KB
ระเบียบโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 250.18 KB
แบบคำร้องขออนุญาตไว้ทรงผม(กรณีมีเหตุผลความจำเป็นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.22 KB
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 329.89 KB
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 290.58 KB