ภาพกิจกรรม
กิจกรรมคัดกรองสารเสพติดและกิจกรรมอบรมรู้ทันภัยยาเสพติด
1 สิงหาคม 2565 : นายสงวน อั้นเต้ง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคัดกรองสารเสพติดในสถานศึกษาและกิจกรรมอบรมรู้ทันภัยยาเสพติด ณ หอประชุมโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง จัดกิจกรรมคัดกรองสารเสพติดในสถานศึกษาและกิจกรรมอบรมรู้ทันภัยยาเสพติด เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ รู้จักป้องกัน หลี่กเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อสิ่งเสพติด และการเฝ้าระวังดูแลพฤติกรรมนักเรียนให้ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดภัยของยาเสพติดในระดับสถานศึกษา ให้มีภูมิคุ้มกัน สร้างความตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สามารถถ่ายทอดความรู้ขยายผลไปยังผู้ใกล้ชิดได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรสิเกา เจ้าหน้าที่อนามัยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะลาเส ในการคัดกรองสารเสพติด และได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจโท เพชร มีพันธ์ รองสารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรวังวิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2565,13:28   อ่าน 169 ครั้ง