ภาพกิจกรรม
รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
วันที่ 1 กันยายน 2565 : นายสถาพร ไทยกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  กำหนดปฏิทินการประเมินผลการ
พัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 1 กันยายน 2565  โดยนายสถาพร ไทยกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  มีกำหนดรับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)  ในวันที่ 1 กันยายน 2565 ซึ่งมีคณะกรรมการในการประเมิน ดังนี้
          1) นางสาวนิอร ศรีสุนทร    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2       ประธานกรรมการ
          2) นายสมพงษ์ เจือกโว้น   ข้าราชการบำนาญ                                                                  กรรมการ
          3) นางณฐวรกร รักนาย      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                                  กรรมการ
          4) นางอภิสรา เสนี            ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ                                                         เลขานุการ


 
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2565,15:26   อ่าน 166 ครั้ง