วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์
 
โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองสร้างผู้เรียนคุณภาพ  ก้าวทันเทคโนโลยี 
เป็นพลเมืองดีของชาติ  น้อมนำศาสตร์พระราชา  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 
พันธกิจ
 
            1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ  และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
            2. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
            3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นพลเมืองดีของชาติ
            4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
            5. จัดการศึกษาโดยบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติจริง

เป้าประสงค์
 
            1. นักเรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา  และมีทักษะในศตวรรษที่ 21
            2. นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
            3. นักเรียนสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
            4. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และทัศนคติที่ดี
            5. ครูและนักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
            6. ระบบบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย