วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 
ภายในปี 2562 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  โดยครูมืออาชีพ ภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
ปรัชญาโรงเรียน
 
เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง