คณะผู้บริหาร

นายสถาพร ไทยกลาง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจรวยพร ชูบัว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวปริชญา นะนุ่น
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสุภัทตราวดี ประดับศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางรสสุคนธ์ โยธา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางมีนา ทองประดับ
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป