คณะผู้บริหาร

นางสาวภัทรา ขวัญศรีสุทธิ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน