กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมีนา ทองประดับ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัทรา ขวัญศรีสุทธิ์
ครู คศ.2