กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางผ่องใส อั้นเต้ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางถนอมสิน ชัยชนะ
ครู คศ.3

นางสาวสุภัทตราวดี เกิดไก่แก้ว
ครู คศ.1

นางสาวนิภาพร ไชยชนะ
ครู คศ.1

นางสาวปริชญา นะนุ่น
ครู คศ.1