กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพิมพ์พร คงประสม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจิรายุ มีแก้ว
พนักงานราชการ

นางสาวรัตนพร มณีรัตนสุบรรณ
ครู คศ.1