กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพิมพ์พร คงประสม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจิรายุ มีแก้ว
พนักงานราชการ

นางสาวรัตนพร มณีรัตนสุบรรณ
ครู คศ.1