กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพิมพ์พร คงประสม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุภารัตน์ อั่นเต่ง
ครู คศ.3

นางสาวรัตนพร มณีรัตนสุบรรณ
ครู คศ.1

นางสาวจิรายุ มีแก้ว
พนักงานราชการ