กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมหมาย ทองแป้น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปิยชน สินไชย
ครูผู้ช่วย

นางสาววันดี สิทธิการ
ครู คศ.1