กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาววันดี สิทธิการ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสมหมาย ทองแป้น
ครู คศ.1

นายปิยชน สินไชย
ครู คศ.1