กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรสสุคนธ์ โยธา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจิรารัตน์ จิตรพิทักษ์
ครู คศ.1

นางสาวกรุณา ธีระอรรถจารี
ครู คศ.1

นางสาวปรียนันท์ รักษารักษ์
ครูผู้ช่วย