กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้
นางผ่องใส   อั้นเต้ง
ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด
นางถนอมสิน  ชัยชนะ
นางสาวพิชชารีย์ ลีวิริยะพันธ์
นางสาวกนกพร ช่วยเกิด
นางสาวปรียนันท์ รักษารักษ์
นางสาวสุจิตรา มงคลรัตน์