กลุ่มงานบริหารวิชาการ
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
นางสาวภัทรา ขวัญศรีสุทธิ์
นางผ่องใส   อั้นเต้ง
ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด
นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้
นางถนอมสิน  ชัยชนะ
นางสาวลดาวรรณ ช่วยเรือง
นางสาวปริชญา นะนุ่น
นางสาวพิชชารีย์ ลีวิริยะพันธ์
นางสาวกนกพร ช่วยเกิด
นายวัชระ เจนภักดีกุล
นางสาวปรียนันท์ รักษารักษ์
นางสาวสุจิตรา มงคลรัตน์