จำนวนนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
11
20
1
อบ.2
13
9
22
1
อบ.3
10
10
20
1
รวม อบ.
32
30
62
3
ป.1
14
17
31
1
ป.2
16
15
31
1
ป.3
18
20
38
1
ป.4
14
20
34
1
ป.5
20
9
29
1
ป.6
14
14
28
1
รวมประถม
96
95
191
6
ม.1
53
24
77
2
ม.2
34
18
52
2
ม.3
25
20
45
1
รวมมัธยมต้น
112
62
174
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
240
187
427
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565