จำนวนนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
10
10
20
1
อบ.1
7
11
18
1
อบ.2
6
9
15
1
รวม อบ.
23
30
53
3
ป.1
15
17
32
1
ป.2
17
18
35
1
ป.3
19
10
29
1
ป.4
10
13
23
1
ป.5
44
16
60
2
ป.6
28
19
47
2
รวมประถม
133
93
226
8
ม.1
25
20
45
1
ม.2
38
30
68
2
ม.3
28
29
57
2
รวมมัธยมต้น
91
79
170
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
247
202
449
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563