จำนวนนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
11
9
20
1
อบ.1
9
10
19
1
อบ.2
7
11
18
1
รวม อบ.
27
30
57
3
ป.1
13
14
27
1
ป.2
18
19
37
1
ป.3
14
17
31
1
ป.4
19
10
29
1
ป.5
11
12
23
1
ป.6
43
15
58
2
รวมประถม
118
87
205
7
ม.1
36
19
55
2
ม.2
27
19
46
1
ม.3
31
33
64
2
รวมมัธยมต้น
94
71
165
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
239
188
427
15
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564