จำนวนนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
10
11
21
1
อบ.1
7
11
18
1
อบ.2
6
9
15
1
รวม อบ.
23
31
54
3
ป.1
17
18
35
1
ป.2
15
17
32
1
ป.3
19
11
30
1
ป.4
11
13
24
1
ป.5
45
15
60
2
ป.6
28
20
48
2
รวมประถม
135
94
229
8
ม.1
21
20
41
1
ม.2
37
29
66
2
ม.3
26
29
55
2
รวมมัธยมต้น
84
78
162
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
247
202
449
16
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563