ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
4
7
11
1
อบ.1
4
5
9
1
อบ.2
9
13
22
1
รวม อบ.
17
25
42
3
ป.1
17
18
35
1
ป.2
19
8
27
1
ป.3
10
13
23
1
ป.4
41
17
58
2
ป.5
28
19
47
2
ป.6
22
21
43
2
รวมประถม
137
96
233
9
ม.1
51
33
84
2
ม.2
30
34
64
2
ม.3
17
27
44
2
รวมมัธยมต้น
98
94
192
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
252
215
467
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562