ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
9
10
19
1
อบ.1
6
8
14
1
อบ.2
13
10
23
1
รวม อบ.
28
28
56
3
ป.1
9
13
22
1
ป.2
41
15
56
2
ป.3
29
19
48
2
ป.4
21
17
38
2
ป.5
41
28
69
2
ป.6
31
38
69
2
รวมประถม
172
130
302
11
ม.1
23
29
52
2
ม.2
29
29
58
2
ม.3
37
17
54
2
รวมมัธยมต้น
89
75
164
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
289
233
522
20
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560