พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
พัฒนา  ยกระดับการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ส่งเสริมครูให้มีมาตรฐานวิชาชีพครู  การพัฒนาการบริหารบุคลากร  การบริหารโรงเรียบแบบมีส่วนร่วม (SBM)  และมีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง