กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มงานบริหารบุคลากร
นางมีนา ทองประดับ
นางพิมพ์พร คงประสม