กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภาวนีย์ เตี้ยซี้
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์ ทองเอียด
ครู คศ.2

นางสาวนงคราญ เหมือนพะวงศ์
ครู คศ.2

นางสาวนันทวรรณ ลิขิตกาญจน์
ครู คศ.2

นางสาวนิภาพร ไชยชนะ
ครู คศ.1