กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางปัทมา ขาวเผือก
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ