กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางปัทมา ขาวเผือก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ