กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวัชระ เจนภักดีกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกนกพร ช่วยเกิด
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุธิดา รองเมือง
ครูอัตราจ้าง