กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวัชระ เจนภักดีกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกนกพร ช่วยเกิด
ครูอัตราจ้าง