กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสมหมาย ทองแป้น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางกนกพร ช่วยเกิด
ครูอัตราจ้าง