กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวัชระ เจนภักดีกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกนกพร จันทรปาน
ครูอัตราจ้าง